Feil i tekst og fasit

Trykkfeil m.m. i bøkene

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.

Finner du selv en feil i bøkene eller på RSTnett, setter vi stor pris på at du rapporterer den til: rstnett@cappelendamm.no.

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.

_____________________________________

3. opplag bokmål

Side 172: I eksemplets siste linje er én enhet blitt feil: det skal være 1,60 · 10–19 C. Legg merke vi også skal ha tre gjeldende siffer.

Side 259: I løsningen på oppgave a på utregningen med relativistisk mekanikk, i første linje av utregningen, skal det være mc2, ikke mc.

Fasit

5.148a: G = 12 kN (12,164 kN), N = 12 kN (12,148 kN) og R = 0,62 kN (0,6514 kN)

10.11: Energien skal være 3,01 · 10–10 J.

10.118 a: Energien skal være 1,64 · 10–13 J.

_____________________________________

2. opplag bokmål

Side 35: I linja over den siste uthevde formelen skal det stå «Usikkerheten i målingen er da ± 0,001 kN/m, ...».

Side 99: I første formellinje i eksemplet, etter andre likhetstegn, skal det være 2π3,8 s, altså uten «r» i telleren.

Side 152: I den tredje formellinja i eksemplet mangler det en m, det skal stå «der G=γMj mr2».

Side 172: I eksemplets siste linje er én enhet blitt feil: det skal være 1,60 · 10–19 C. Legg merke vi også skal ha tre gjeldende siffer.

Side 259: I løsningen på oppgave a på utregningen med relativistisk mekanikk, i første linje av utregningen, skal det være mc2, ikke mc.

Side 324, tabellen: Myon-massen (μ) er 0,106 GeV/c2, tau-massen (τ) er 1,78 GeV/c2.

Fasit

5.148a: G = 12 kN (12,164 kN), N = 12 kN (12,148 kN) og R = 0,62 kN (0,6514 kN)

8.136 c: fasiten skal være 4,8 · 10–15 N mot sentrum.

9.138 c: Når sløyfa går ut av feltet, går strømmen mot urviseren.

10.11: Energien skal være 3,01 · 10–10 J.

10.118 a: Energien skal være 1,64 · 10–13 J.

12.13 b: fasiten skal være 3,92 · 10–19 kgm/s.

_____________________________________

1. opplag bokmål

Side 35: I linja over den siste uthevde formelen skal det stå «Usikkerheten i målingen er da ± 0,001 kN/m, ...».

Side 99: I første formellinje i eksemplet, etter andre likhetstegn, skal det være 2π3,8 s, altså uten «r» i telleren.

Side 152: I den tredje formellinja i eksemplet mangler det en m, det skal stå «der G=γMj mr2».

Side 172: I eksemplets siste linje er én enhet blitt feil: det skal være 1,60 · 10–19 C. Legg merke vi også skal ha tre gjeldende siffer.

Side 178: Formelen i andre rad «Elektrisk felt», fjerde kolonne «Feltstyrke i et sentralfelt» skal være E=keQr2.

Side 259: I løsningen på oppgave a på utregningen med relativistisk mekanikk, i første linje av utregningen, skal det være mc2, ikke mc.

Side 324, tabellen: Myon-massen (μ) er 0,106 GeV/c2, tau-massen (τ) er 1,78 GeV/c2.

Side 275, oppg. 10.12 c: skal likning (3) skal være v=vkl1+(vkl/c)2, altså med en pluss under kvadratrota i nevneren.

Side 352, oppg. 13.06: den siste deloppgaven skal være c), ikke b). Også fasiten på side 480 er til 13.06 c).

Side 376, oppg. 4.121: funksjonsuttrykket for  y(t) skal ha pluss, ikke minus:

y(t)=1,0 m/s  t+0,025 m/s3  t3

I oppgaveteksten skal andre setning være «Vi beskriver bevegelsen til Robbe i et koordinatsystem.» Startpunktet er altså ikke i origo.

Fasit

2.103 e: fasiten skal være 2,54 cm.

4.06 b: konstantleddet for strekningen skal være –9,3 · 10–5 m.

4.23 mangler fasit, men fasiten er identisk med fasit til oppgave 4.146.

12.13 b: fasiten skal være 3,92 · 10–19 kgm/s.

13.06: fasiten skal være til 13.06 c), ikke 13.06 b).

8.08 Det skal være a) 2,4 · 10–13 N

5.148a: G = 12 kN (12,164 kN), N = 12 kN (12,148 kN) og R = 0,62 kN (0,6514 kN)

4.149 b: 26 m/s, 15 m/s (bokas fasit har byttet vertikal- og horisontalkomponent)

4.149 c: 3,1 s
4.149 f: Uttrykket for høyden skal ha 2g i nevneren: H= v 0 2 sin 2 α 2g .

7.132 d: 19 kV

8.136 c: fasiten skal være 4,8 · 10–15 N mot sentrum.

9.138 c: Når sløyfa går ut av feltet, går strømmen mot urviseren.

10.11: Energien skal være 3,01 · 10–10 J.

10.118 a: Energien skal være 1,64 · 10–13 J.

12.101: Forholdet mellom massene skal være 0,143

_____________________________________

1. opplag nynorsk

Side 35: I linja over den siste utheva formelen skal det stå «Uvissa i målinga er då ± 0,001 kN/m, ...».

Side 99: I den fyrste formellinja i dømet, etter det andre likskapsteiknet, skal det vere 2π3,8 s, altså utan «r» i teljaren.

Side 152: I den tredje formellinja i dømet manglar det ein m, det skal vere «der G=γMj mr2».

Side 172: I den siste linja i eksemplet er det feil i éin eining: det skal vere 1,60 · 10–19 C. Det skal òg vere tre gjeldande siffer.

Side 178: Formelen i andre rad «Elektrisk felt», fjerde kolonne «Feltstyrke i eit sentralfelt» skal vere  E=keQr2.

Side 259: I løysinga på oppgåve a, i utrekninga med relativistisk mekanikk skal det vere mc2, ikkje mc.

Side 324, tabellen: Myon-massen (μ) er 0,106 GeV/c2, tau-massen (τ) er 1,78 GeV/c2.

Side 352, oppg. 13.06: den siste deloppgåva skal vere c), ikkje b). Fasiten på side 480 er òg til 13.06 c).

Side 376, oppg. 4.121: funksjonsuttrukket for  y(t) skal ha pluss, ikkje minus:

y(t)=1,0 m/s  t+0,025 m/s3  t3

I oppgåveteksten skal den andre setninga vere «Vi syner rørsla til Robbe i eit koordinatsystem.» Landingsplassen er altså ikkje i origo.

Fasit

12.13 b: fasiten skal vere 3,92 · 10–19 kgm/s.

13.06: fasiten skal vere til 13.06 c), ikkje 13.06 b).

8.08 Det skal vere a) 2,4 · 10–13 N

4.149 b: 26 m/s, 15 m/s (fasiten i boka har bytta vertikal- og horisontalkomponent)
4.149 c: 3,1 s
4.149 f: Uttrykket for høgda skal ha 2g i nemnaren: H= v 0 2 sin 2 α 2g .

5.148a: G = 12 kN (12,164 kN), N = 12 kN (12,148 kN) og R = 0,62 kN (0,6514 kN)

7.132 d: 19 kV

8.136 c: fasiten skal vere 4,8 · 10–15 N mot sentrum.

9.138 c: Når sløyfa går ut av feltet, går strømmen mot urvisaren.

10.11: Energien skal vere 3,01 · 10–10 J.

10.118 a: Energien skal vere 1,64 · 10–13 J.

12.101: Forholdet mellom massane skal vere 0,143.